THE MANIFESTO OF ORAPIZM

The orapism manifest.

Potrzebowałem GO.

I need him.

160×210

ORAPIZM ma ilustrację.

ORAPISM has an illustration.

Flagowy obraz stylu.

A flagship painting of the style.

Trzy godziny i jest.

Three hours and there it is.

Wściekłe tempo tworzenia.

Hectic speed of creation.

Wielorakość myśli, religii, przeżyć, stanów – manifest.

Diversity of thoughts, religions, experiences, states – the manifest.

Manifest ORAPIZMU.

The ORAPISM manifest.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *