Orapizm

ORAPISM DEFINITION 2021

Orapism

Visual art, which can be used as a tool for tracing one’s own conscious mind, it is an act of creative connection with the space (quantum field) through the conscious mind.

Being in the program of learned tasks and habitual thinking, which means: using the subconscious mind, the creator sketches on the canvas with a pencil – irrespective of their artistic skills – a story, figures, elements, signs or shapes.

Without thinking about the line quality and thickness, the creator applies a single-color paint with fast and confident moves.

To dive into the consciousness, there must happen epiphany, which means inner readiness of the creator to enter into the present moment. The creator becomes the pencil, the edge of the spatula.

You need to go beyond yourself, be in the present moment –orapismo: to trace NOW, write NOW. Only when genuinely present, turned away from everything that has been known so far, we become “pure consciousness”. HERE, there is no four-dimensional reality, anymore. The attention of the creator is where they focus the energy. Vibrating in this state, the creator gives in to it and unconditionally accepts the painted, forming anew, imperfect lines of the initially perfect sketch.

Since this moment, the creator remains in the phase of orapism called “INATION”, they stop existing as an element separated from the surroundings and start to merge with the quantum energy of EVERYTHING. Thus, the concept, canvas, tool and the surroundings are one energy.

In this experience of unity with the “quantum field” feedback is born; expressed by the lines scratched with the tool into colorful paint applied beforehand on the canvas with the spackle, intuitively, recklessly, amply, richly. This primitive form of expression, along with the conscious mind development, will take unpredictable and sophisticated shapes.

The characteristics of the last phase in the act of orapism is a sudden separation of the described “unity of the creator with the material” and clear return of the creator to the four-dimensional space. “Falling off” the painting, the creator finishes the act of creative unity with their consciousness.

Study of the content, which is the study of the created piece of work, lets the creator to locate themselves in the consciousness, as well as to start the conscious change of the subconscious mind. Entering into the “INACTION” phase, the creator expresses the will to learn the difference between the habitual world of illusion created by the subconscious mind and the creative world of the conscious mind.

SUBCONSCIOUS MIND

Current programs, all the habitual behaviors, due to which we live on auto-pilot

THE SKETCH

Basing upon the program, extracting from the subconscious mind. 

ORAPISM

Visual art, which is a tool for tracking one’s own conscious mind, the act of creative unity of the conscious mind with the space (quantum field)

THE PAINTING

A material proof of the union of the „creator with the material and the quantum field”

INATION

The main phase of orapism, without which the painting cannot be recognized as created in orapism style.

DEFINICJA ORAPIZMU 2021

ORAPIZM
jest sztuką wizualną, będącą narzędziem do śledzenia własnego świadomego umysłu, to
akt twórczego połączenia się przez umysł świadomy z przestrzenią (polem kwantowym).
Będąc w programie wyuczonych działań i nawykowego myślenia, czyli korzystając z
umysłu podświadomego, kreator szkicuje ołówkiem, niezależnie od swoich umiejętności
plastycznych, historię, figury, elementy, znaki lub kształty na podobraziu.
Nie zastanawiając się nad jakością i grubością kreski, kreator nakłada szybkimi, pewnymi
ruchami farbę jednokolorową.
Aby zanurzyć się w świadomości musi nastąpić lśnienie, czyli wewnętrzna gotowość
kreatora na przejście w chwilę obecną. Kreator staje się rysikiem, końcem szpachli.
Trzeba wyjść poza siebie, być w chwili obecnej – orapismo: TERAZ śledzić, TERAZ pisać.
Tylko prawdziwie obecni, odwróceni od wszystkiego co do tej pory znane, stajemy się
,,czystą świadomością”. TU jest już brak czterowymiarowej rzeczywistości. Uwaga
kreatora jest TU gdzie skupia swoją energię. Wibrując w tym stanie, kreator poddaje się i
bezwarunkowo akceptuje wychodzące spod jego narzędzia, powstające na nowo,
nieidealne kontury uprzednio idealnego szkicu.
Od tego momentu kreator przebywa w fazie orapizmu zwanej ,,INACJĄ”, przestaje
istnieć jako element rozdzielny z otoczeniem, a zaczyna jednoczyć się z energią
kwantową WSZYSTKIEGO. Zatem tą samą energią jest myśl, kreator, płótno, narzędzie
oraz otoczenie.
W tym doświadczeniu łączności z ,,polem kwantowym”, powstaje informacja zwrotna,
jako wydrapane narzędziem linie, w uprzednio nałożonej szpachlą, intuicyjnie,
bezmyślnie, impulsywnie, chaotycznie, energicznie, rozrzutnie, fałdziście, sowicie,
różnokolorowej farbie na podobraziu. Ta prymitywna forma wyrazu wraz z rozwojem
świadomego umysłu, będzie przyjmowała kształty nieprzewidywalne, wyrafinowane.
Charakterystyczną cechą dla ostatniej fazy twórczości w akcie orapizmu, jest nagłe
rozdzielenie opisywanej ,,jedności twórcy z tworzywem” i wyraźny powrót kreatora do
czterowymiarowej przestrzeni. ,,Odpadając” od obrazu, kreator kończy akt twórczego
zespolenia ze swoją świadomością.
Analiza zapisu, czyli analiza powstałej pracy, pozwala kreatorowi na zlokalizowanie się w
świadomości, jak również zapoczątkowanie świadomej zmiany umysłu podświadomego.
Wchodząc w fazę ,,INACJI”, kreator wyraża wolę poznania różnicy między nawykowym
światem iluzji stworzonym przez umysł podświadomy, a kreatywnym światem umysłu
świadomego .

UMYSŁ PODŚWIADOMY
dotychczasowe programy, wszelkie zachowania nawykowe, prowadzące automatycznie
nasze życie
SZKIC
opierający się na programie, czerpiący z umysłu podświadomego
ORAPIZM
sztuka wizualna, będąca narzędziem do śledzenia własnego świadomego umysłu, akt
twórczego połączenia się przez umysł świadomy z przestrzenią (polem kwantowym)
OBRAZ
zmaterializowany dowód połączenia ,,twórcy z tworzywem i polem kwantowym”
INACJA
główna faza orapizmu, bez której powstały obraz nie może zostać uznany za pracę w
stylu orapizmu.

https://www.youtube.com/watch?v=05vQqr3LQNA&t=5s

Orapizm – styl w malarstwie charakteryzujący się ekspresją przekazu, wyrazistością kreski i energetyzującym kolorytem.

Orapism – a painting style that conveys expressive messages with the use of sharp lines and energetic colours.

,,Ora pista” = ,,teraz śledzić” (z jęz. portugalskiego)

,,Ora pista” = (Portuguese) „to track now”

Obserwacje swojego stanu emocjonalnego przenoszonego na płótno szpachlą i olejem, podświadomie w transie twórczym.

The observation of your emotions that have been subconsciously conveyed to the canvas with the use of a spackle and oil in the creation trans.

Akcja-reakcja, autor-odbiorca, przekaz podprogowy, odbicie lustrzane.

Action-reaction, author-receiver, subliminal message, a reflection in the mirror.

Głęboko skrywane, wytęsknione, nieokiełznane potrzeby, jawne bądź ukryte namiętności.

Deeply hidden, missed, wild needs, blatant or hidden desires.

Widz może przez wniknięcie w strukturę ruchu przenosić się w niezakłamany świat swojej wyobraźni.

The viewer can move to the truthful world of their imagination by delving into the movement structure.

STYLE IN ART