Archiwum kategorii: Wpisy z 2017

Wystawa w Warszawie – 30.09.2017

Orapizm – styl w sztuce na pierwszej prezentacji w Polsce w hotelu Marriott w Warszawie.

Serdecznie dziękuję za przybycie.

Warszawa 30.09.2017

 

 

 

 

 

Exhibition in Amsterdam 30.08.2017

  20 godzin jazdy, jak szprota w puszce osiągając podobne stężenie zapachu i czując współczucie dla biednych ryb.

20 hour’s ride, packed in like a sprat, actually smelling like one and sympathizing with the poor fish.

Chwytając swe ramy, z zapałem przytwierdziłem swoje wizje           wspaniałego świata do ściany galerii na Loods 6, utwierdzając się, że sztuka rodzi się w mękach.

Grabbing the paintings, I have enthusiastically attached my visions of the magnificent world to the walls of the Art Gallery at Loods 6, admitting that art is born in torment.

Szczęściem moja zawsze wspierająca żona, swoim łagodnym         uśmiechem przekonywała mnie o słuszności moich działań.

Luckily, my always-supportive wife has convinced me with                 her gentle smile that I am doing the right thing.

Z tyłu głowy brzmiały słowa znajomego:  ,,Amsterdam miasto         grzechu”. Z dreszczem emocji i lękiem pierwotnym nieufnie           patrząc na przechodniów udałem się do centrum. Woń powietrza, tłumy spokojnych ludzi, życzliwość i wyrozumiałość dopadała mnie z każdym kolejnym krokiem. Wręcz sparaliżowany usiadłem na kawie i ciastku.

At the back of my mind I had the words of my acquaintance:           “Amsterdam, the sin city”. Looking suspiciously at the people passing by, I went to the centre with a thrill and primal anxiety. The smell of the air, crowds of peaceful people, kindness and understanding were catching me throughout my way. Being almost crippled, I sat down to have some coffee with a cake.

To musi gdzieś tu być… Trudno. Zobaczę się z van Goghiem                   i Rubensem. Fajne chłopaki. Może zahaczę o jeszcze kilka miejsc.

It must be somewhere here… So be it. I will meet van Gogh and             Rubens. These are cool guys. Maybe I will also see some other            places.

https://www.facebook.com/krzysztof.konopka.7902/videos/2026468254256223/

Wracam na wystawę.

I am getting back to the exhibition.

Loods 6

Budynki industrialne dawnej hali portu pasażerskiego.                      Prawie setka artystów z całego świata. Atmosfera życzliwości           i przyjaźni, chęci wymiany myśli, poglądów, wrażeń, odczuć.

The industrial buildings of the former passenger port hall.                        Almost a hundred artists from all over the world. The atmosphere of kindness and friendship, the willingness to share ideas, views,             impressions and feelings.

Od tego gadania bolą nas ręce i nogi, ale jesteśmy szczęśliwi.              Zalążki nowych przyjaźni.

My hands and legs are in pain after all that talking, but we are happy. New friendships have been born.

Nie można nie wrócić.

It’s not possible not to come back again.

Prywatna Galeria Orapisty K&K

The Private Gallery of the Orapist K&K

WOMEN

YOGA

Yoga jest odpowiedzią na kobiecy świat współczesny.

Yoga is the answer for the today’s female world.

Wolność wyboru i niezależność.

The freedom of choice and independence.

Odwaga kreowania swojej osobowości.

The courage to create your personality.

Świadome podejście do swojego ego.

A conscious approach to your ego.

Cios w stronę uzurpatora, narzucającego kształt kobiecej roli.

A punch towards a sham, who imposes the shape on the woman’s role.

Nagość bez obłudy.

Nakedness without deceit.

Taka jestem.

This is the way I am

Pełnia w wyrazie siebie.

The depth of self-expression.

Wolność myśli i czynu.

The freedom of thought and action.

Ja, kobieta.

Me, a woman.

Ja, człowiek.

Me, a human being.

 

THE HISTORY OF MY PAINTING

The history of my painting.

W odpowiednim momencie we wrześniu 2014 roku droga z Porto do Santiago de Compostela.

At the exact moment, in September 2014, the way from Porto to Santiago de Compostela.

Przeżycie, ciekawość, intencja, spacer, na pewno radość z drogi.

An experience, curiosity, intention, a walk, enjoying the trip, for sure.

Zmiany w sercu, duszy.

Changes in the heart, soul…

Będąc w środku emocji, jak w oku cyklonu nic się nie działo, było cicho i spokojnie.

Being inside the emotion, like in the eye of the Cyclone, nothing was happening, it was peacefull and quiet.

Pierwszy obraz

The first painting.

pędzle – trudno i mozolnie.

the brushes – hard and strenuously.

Czegoś brakuje. Tempa? Za wolno?

Something is missing. The pace? Too slowly?

Piąty obraz

The fifth paiting.

farba zaschła na szczecinie. Szpachla. Tak. Idealnie. Sufit, podłoga, krzesło w bryzgach oleju. OK.

The paint has dried out on the bristles. A spackle. Yes. Perfect. The ceiling, the floor, a chair sprayed with oil. OK.

Małe ramy – ręce ograniczają się w ruchu, tłamszą w zarodku.

Small frames – the hands are limited by their movements, nipped it in the bud.

Pora na duży statyw.

It’s time for a large easel.

Fado 70×180

Ona. Jedyny odbiorca. Napędzająca siła do dalszego tworzenia.         Opisująca godzinami co widzi i czuje.

Her. The only recipient. The driving force to continue creation. Spending hours to describe what she sees and feels.

Szpachla, ręka, łokieć, dłoń, wyciskana farba między palcami dająca fizyczną rozkosz obcowania z własną myślą.

A spackle, a hand, an elbow, a palm, the paint squeezed between the fingers that makes one delightful to commune with your own thought.

Podobrazie na sztaludze zawsze gotowe.

The stretcher on the easel – always ready.

Czeka.

It’s waiting.

Nigdy, może ostatni raz, ciągle inne…

Never, maybe the last time, always different…

Jak nie było ramy to wyrwana sklejka starczyła.

When there was no frame available, a torn out plywood was perfectly enough.

Uzależnienie od wolnej, niepohamowanej radości tworzenia          ORA PISTA = TERAZ ŚLEDZIĆ

Addiction to a free, unstoppable joy of creating

ORA PISTA = TO TRACK NOW

Autor

The author

Cooperation Poland-India

Myśli z różnych stron świata, zrodzone z potrzeby tworzenia, łączą się tworząc całość.

The thougts from all over the world, born from the need to create, blend into a whole.

Krzysztof Konopka – Md Taslim

THE MANIFESTO OF ORAPIZM

The orapism manifest.

Potrzebowałem GO.

I need him.

160×210

ORAPIZM ma ilustrację.

ORAPISM has an illustration.

Flagowy obraz stylu.

A flagship painting of the style.

Trzy godziny i jest.

Three hours and there it is.

Wściekłe tempo tworzenia.

Hectic speed of creation.

Wielorakość myśli, religii, przeżyć, stanów – manifest.

Diversity of thoughts, religions, experiences, states – the manifest.

Manifest ORAPIZMU.

The ORAPISM manifest.

ORAPIZM – STYLE IN ART

Orapizm – styl w malarstwie charakteryzujący się ekspresją przekazu, wyrazistością kreski i energetyzującym kolorytem.

Orapism – a painting style that conveys expressive messages with the use of sharp lines and energetic colours.

,,Ora pista” = ,,teraz śledzić” (z jęz. portugalskiego)

,,Ora pista” = (Portuguese) „to track now”

Obserwacje swojego stanu emocjonalnego przenoszonego na płótno szpachlą i olejem, podświadomie w transie twórczym.

The observation of your emotions that have been subconsciously conveyed to the canvas with the use of a spackle and oil in the creation trans.

Akcja-reakcja, autor-odbiorca, przekaz podprogowy, odbicie lustrzane.

Action-reaction, author-receiver, subliminal message, a reflection in the mirror.

Głęboko skrywane, wytęsknione, nieokiełznane potrzeby, jawne bądź ukryte namiętności.

Deeply hidden, missed, wild needs, blatant or hidden desires.

Widz może przez wniknięcie w strukturę ruchu przenosić się w niezakłamany świat swojej wyobraźni.

The viewer can move to the truthful world of their imagination by delving into the movement structure.